ஒரு நூலை அனுப்பியதுமே படித்தாயிற்றா என்று கேட்கிறார்கள். இல்லை என்றால் இன்னுமா படிக்கவில்லை என்பர். நமக்கு அவருடைய நூலைப் படிப்பதைத்