நீர் என்பது புல்லின் பசி; புல் என்பது மானின் பசி; மான் என்பது புலியின் பசி. இப்படி ஒவ்வொரு பசிக்கும்